Koniec. | The end.

Modliszka znalazła Arrhodesa tuż przed tym jak wydał ostatnie tchnienie. Zmarłego otuliła i leżeli tak przez dwa dni śnieżycy, „a trzeciego dnia wzeszło słońce”. Swoją drogą dziwna jest ta ostatnia fraza. Gdzie było słońce przez dwa dni? Czy tylko za chmurami? Definicja dnia odnosi się do ruchu ciał niebieskich, niezależnie od pogody. Domyślam się tu związku z pierwszym zdaniem opowiadania, „na początku była ciemność”. W biblijnym Genesis rytm kolejnych dni nie zależy od obrotów Ziemi, tylko obejmuje całe stworzenie. Dzień to nie 24 godziny ani pełny cykl dobowy (naprzemienna jasność i ciemność pojawia się dopiero któregoś z kolei dnia) tylko umowna figura oznaczająca dający się pojąć odcinek czasu. Więc widzę tu klamrę i głębsze, w jakiś sposób przewrotne nawiązanie do mitu o początku. Ale jak dokładnie to rozumieć, nie wiem.


W każdym razie, skończone. Powstała kompozycja nieco ponad półgodzinna, jednoczęściowa, kilkuodcinkowa. Chyba dość wymagająca, zwłaszcza dla solistki… Ale Asia Freszel nie takie rzeczy potrafi zaśpiewać. A towarzyszyć jej będzie, wygląda na to, Klangforum Wien. Gdzie i kiedy, jeszcze nie wiem. Ostateczny tytuł: lo firgai. Czyli lożbańskie określenie maski w rozumieniu zakrycia twarzy.


Nie pisałem tym razem wiele o muzyce, przykładów partytury było mało. Za to teraz całość, z lotu ptaka:


A tu ostateczny tekst w wersji polskiej:


Była ciemność.

A kim byłam ja?

Dokądże?

Do kogóż?

Przesuwałam się?

Obdarzona wolą istota.

Osoba

Człowiek

Kobieta

Ja / Ja jestem.

Otwarłam oczy i uśmiechnęłam się

Ruszyłam przed siebie a suknie szły za mną.

To był dworski bal.

Otwarł się korytarz,

abym szła niczym królowa jakaś

tą wąską ścieżką międzyludzką.

U stóp marmurowego posągu, stał człowiek

niższy od innych.

To był Król.

A kim byłam ja?

Mijając go, przystanęłam, jakbym chciała

złożyć mu głęboki ukłon.

On zaśnie raczył spojrzeć na mnie.

To był Król.

A kim byłam ja?

Czegoś może ode mnie chciał, ale czego?

Lecz dokądże tak szłam?

Do kogo?

I wtedy spojrzał na mnie ten obcy,

sam tak zupełnie, jak ja byłam sama.

Wstał i ruszył za mną.

Zatrzymał się po dwu krokach.

Zesunęłam z nadgarstka pętliczkę wachlarza.

Żeby upadł.

Pani, rzekł,

Oto wachlarz…

Panie, powiedziałam,

czy mam go upuścić raz jeszcze?

I uśmiechnęłam się.

A on milczał.

Nie wiedział co powiedzieć.

Ja uśmiechnęłam się, a on milczał.

Och, to była miłość płomienna, czuła i bardzo zwykła.

Bardzo wielka, zniewalająca do drżenia, przyspieszająca tętno,

I bardzo była mała, bo miała granice we mnie, poddana stylowi.

Tańczyliśmy, spadaliśmy… Mój kochanek, niekochanek.

We dwa dni romans taką przebył drogę, jak się należało.

Byłam niewinna, tak, i zarazem winna straszliwie.

On nic nie podejrzewał.

Wieczorem trzeciego dnia wzięłam się nareszcie

do wykrycia, kim jestem.

Zwróciłam się ku sobie

ku mrocznej zagadce.

Przedtem – otóż właśnie.

Gdzie byłam

Byłom!?

Przedtem?

Chór odpowiedzi,

gdybyż tylko jeden ich łańcuch!

Duenna i/lub Angelita i/lub Tlenix

te genealogie krążyły we mnie.

Ale…

Ale to przecież nie może być!

Prawda nie może być sprzeczna,

Nie może.

To szaleństwo.

Więc cofnęłam się od tej otchłani

mojej i nie mojej.

Na powrót do tego, co jedyne.

Jedyne.

Wzięłam najmniejszy lancet.

Rozcięłam ciało na dwoje.

Gwałtownie.

Zaciskając zęby.

Zobaczyłam lśniący

Srebrny kształt.

To nie było ono,

obce, inne,

to byłam dalej ja sama.

Cóż za potworność!

Przerażające!

A wtedy on.

Zakradł się

Niosąc przed sobą tarczę czerwonych róż.

Zobaczył.

Jego twarz, jego niemy krzyk i ucieczka.

Miłość zgasła.

Spojrzałam na siebie w lustrze.

To ja, powiedziałam sobie bez słów,

to wciąż jeszcze ja.

Wybiegłam w ogród wilgotny i ciemny.

Mogłam pomknąć prosto za nim,

lecz nie zrobiłam tego.

Zajmowało mnie teraz moje nowe ciało.

Lśniący metal.

Mistrzostwo rozróżnień.

Szybkość ruchów.

Me zimne płuco lewe, gorące płuco prawe.

Pryzmatyczne oko wewnętrzne.

Zdolna dalej myśleć z poprzednią biegłością i swobodą,

jęłam działać.

Brałam w siebie woń niekochanka mojego,

by ruszyć jego śladem.

Zakręciłam się raz i drugi wkoło,

aż pognałam przed siebie,

chwyciwszy trop,

który miał być odtąd moim do końca.

Biegłam przez deszcze, biegłam przez skwary.

Biegłam przez pola, biegłam przez wąwozy i chaszcze.

Nie znałam potrzeby snu,

toteż i nocą

biegłam przez wsie,

biegłam przez osady,

biegłam przez miasteczka.

Biegłam.

Biegłam przez wichry, biegłam przez trzaskający mróz.

Biegłam przez parki, biegłam przez doliny i sady.

Nie znałam potrzeby jedzenia,

toteż i rankiem.

Biegłam przez targi,

biegłam przez wystawy,

biegłam przez jarmarki.

Biegłam.

Dni przeszły w tygodnie,

tygodnie w miesiące,

a ja wciąż biegłam.

Przeprawiałam się przez rzeki i zatoki.

Pędziłam.

Przecinałam strumienie i jeziora.

Mknęłam.

Przeszywałam mrowiska, rośliny i zwierzęta.

Gnałam.

Przebywałam góry i równiny.

Pędziłam.

Przebywałam skaliska i pustynie.

Mknęłam.

Biegłam.

Przebijałam wszystko, cokolwiek stanęło na mej drodze.

Lecz nadszedł dzień,

gdy zgubiłam jego zapach.

Jałowe okazały się wszystkie moje doskonałe zmysły.

Zebrawszy się w sobie, popełzłam ciężko

ku furcie klasztornej,

w której stał zakonnik.

Spytałam, czy pozwoli,

bym wyznała mu pewną rzecz, z którą trudno mi samej sobie poradzić.

Powiedziałam mu o wszystkim.

Taniec.

Król.

Miłość.

Pościg.

Rzekł mi:

A cóż, gdybyś znalazła tego, którego szukasz?

Czy wiesz, co wtedy uczynisz?

Ja na to:

Wiem tylko, czego nie chcę uczynić,

lecz nie mogę wiedzieć,

czy nie zabiję.

Rzekł mi:

Skoro, jak mi właśnie mówisz,

walczysz z tym,

we własnym umyśle,

powiedz mi, jakże ci z tym?

Ja na to:

Może i nie jest mi dobrze,

lecz tropić, ścigać, wykrywać,

śledzić i podpatrywać,

wszystko to przysparza mi zadowolenia.

Powtórnie spytał:

Co uczynisz, kiedy go zobaczysz?

Powtórnie odpowiedziałam:

Nie wiem. Nie wiem.

Nie, nie wiem.

Jesteś moją siostrą, powiedział.

Niewiedza twoja czyni nas równymi

przed Prowidencją.

Potem pokazał mi starą drewutnię.

Wszedł mi w płuca zapach.

Mnich rzekł:

Tak, był tutaj.

Skrywał się w naszym klasztorze,

lecz dwaj zdrajcy uprowadzili go

pięć dni temu.

Wybiegłam pędem

i puściłam się w stronę gór

za wskazówkami mnicha.

Pięłam się wyraźnym śladem

na rozgrzanych płaszczyznach skał.

Gnałam w górę

i czułam wzmożone tętno mego wnętrza,

które grało i śpiewało

we wspaniałym pościgu.

Zobaczyłam budowlę zabieloną śniegiem.

Wewnątrz panowała cisza.

Odgłos nagły,

po nim jeszcze jeden dźwięk, potem znów cisza.

Leżał pod schodami.

Żywy, lecz bez przytomności.

Świtem zajęczał

i przestał oddychać.

A wtedy, już uspokojona,

układałam się przy nim szczelnie,

owinęłam go i wzięłam w objęcia.

I leżałam tak w świetle i w mroku, przez dwa dni śnieżycy.

A w trzecim dniu wzeszło słońce.


Muszę się otrząsnąć z tej historii. Lem skonstruował ponurą rzeczywistość. Dziewczyna-Modliszka jest na wiele sposobów odstręczająca, nie jest to pozytywna bohaterka, trudno się z nią utożsamiać. Ale trudno też jej nie współczuć. Jest mi jej żal. Jest potworem powołanym do istnienia i obarczonym straszliwym zadaniem wbrew woli, bez możliwości ucieczki i pociechy. Poznaje smak miłości, piękna i wolności, ale wie, że te wartości i uczucia są w jej wypadku tylko narzędziami. Jeszcze jeden paradoks: sens jej istnienia jest ściśle określony, poznaje go dość szybko, ale odnajdując go nie zyskuje szczęścia, ewentualnie odrobinę satysfakcji. Ciekawe. Szczęście wymaga niewiadomej. Los pozostałych osób przejmuje mnie mniej, są widmowe, właściwie niewiele o nich wiadomo. Tak czy inaczej, nie żyli długo i szczęśliwe. Ale jednak jest też w tym rodzaj wciągającego, straszliwego piękna.


Na otrząsanie się nie mam zbyt wiele czasu. Przede mną kolejna rzecz, mniejsza. Wracam do pomysłu, który kiełkował od lata, a może dużo dłużej… Więcej za tydzień.

Mantis found Arrhodes just before he took his last breath. She tucked his body in, and so they lay, through the two days of the blizzard, "and on the third day, the sun came up”. By the way, that last phrase is weird. Where was the sun for these two days? Only behind the clouds? The definition of the day refers only to the movement of celestial bodies, regardless of the weather. I suspect it refers to the very first sentence of the story, “in the beginning there was darkness”. In the Bible’s Genesis , the rhythm of the subsequent days does not depend on the Earth’s rotations, but involves all of creation. A day is not 24 hours, nor a full diurnal cycle (alternating brightness and darkness does not begin until one of the later days) but a figure of convention that means a period of time that can be grasped, understood. So what I see here is a link and a deeper, somehow perverse reference to the myth of the beginning. But how to understand it exactly – that I do not know.

Anyway, it is now finished. The composition is a little over half an hour long, it has one part, divided into several sections. I think it is quite demanding, especially for a soloist... but Asia Freszel can accomplish greater things with her voice. And she will be accompanied, it seems, by Klangforum Wien. Where and when, I do not know yet. The final title: lo firgai. That's the Lojban term for a mask, meaning a covering of the face.


I did not write much about music this time, there were only few examples of the score. So now the entire thing, from bird’s eye view:


And here’s the final text in English:


There was darkness.

And who was I?

To where?

To whom?

I was moving?

a volitional entity

a person

a human

a woman

I am / me

I opened my eyes, I smiled

I moved forward,

and her dresses moved with me

This was the court ball.

There opened up a corridor,

that I might walk like some Queen

down the path through people

At the foot of a marble statue stood a man shorter than the rest.

For he was the king.

And who was I?

Passing him I stopped as if I wished to curtsy low to him.

He did not deign to look upon me. He was the King.

And who was I?

But what could he want of me,

what?

But to where was I walking thus?

To whom?

And then this stranger looked at me

just as utterly alone as I

He rose and came towards me.

Two steps and he stopped… he stopped

I let slip from my wrist the little loop of my fan.

For it to fall.

‘Madam’, he said, ‘Your fan…’

‘Sir’, I said, ‘must I drop it again?’ And I smiled.

And he was silent.

He did not know what to say.

I smiled and he was silent.

Oh, it was a passionate love, tender

and altogether ordinary. Very great, it caused me to tremble,

it quickened my pulse. And very small, being limited in me,

subject to the style.

We danced.

And we kept falling.

My lover.

Unlover.

In two days the love affair had progressed in due form.

I was guiltless and at the same time full of guilt.

He did not suspect anything.

On the evening of the third day I finally set about discovering who I was.

I turned to myself.

Into the dark secret.

Before.

Before, yes, exactly.

Where was I?

Where was it?

What was earlier?

A chorus of answers.

If there was only one chain…

The Duenna and/or Angelita and/or Tlenix

These genealogies revolved within me.

But…

But such a thing was impossible,

Truth cannot contradict itself.

It cannot.

It is madness.

So I retreated from the abyss

that was myself and not myself.

Back to that which was one.

Only one.

I picked up the smallest Lancet.

I cut the body in half.

With violence.

Clenching my teeth.

I saw a light.

A sliver shape.

It was not a foreign thing,

different another.

It was again, still myself.

What terror!

What horror!

And then he.

He sneaked in.

With red roses, like a shield in front of him.

He saw.

His face, his silent scream and escape

Love died.

I looked at myself in the mirror.

This was I, I told myself wordlessly.

Still I.

I ran out into a garden dark and dump.

I could go after him right away,

but I didn’t.

What occupied me now was my new body.

Shining metal.

Subtle awareness.

Quick movements.

My cold left lung; right lung, hot. My faceted internal eye.

Still able to think with my former skill and ease,

I began to execute.

I took in the smell of my unlover

to follow his track

I circled once and twice,

then sped straight ahead

on the course which would be mine until the end

I ran through rains

I ran scorching suns

I ran through fields,

I ran through ravines

and thickets

I did not require sleep

thus in the night too

I ran through villages

I ran through settlements

I ran through small towns

I ran.

I ran through winds

I ran through crackling frost

I ran through parks,

I ran through valleys

and orchards

I did not require to eat

thus in the morning too

I ran through markets

I ran through exhibitions

I ran through fairs

I ran.

The days became weeks,

the weeks months,

and I still ran.

I crossed rivers and bays

I was sprinting

I crossed rapids and lakes

I was racing

I ploughed through anthills

plants and animals

I was darting

I crossed mountains and plains

I was sprinting

I crossed rocks and deserts

I was racing

I ran

I broke through whatever was in my way

But the day came

when I lost his scent

I felt uselesness of all my perfect senses

Studying myself, I crawled heavily

towards the monastery gate,

under which stood a monk.

I asked him to hear

my confession in a difficult matter

I told him everything

the dance

the king

the love

the hunt

He said:

what if you should find the one you seek

Do you know what you will do then?

I said:

I only know what I do not wish to do

but I cannot know

that I shall not kill.

He said:

If, as you indeed tell me, you struggle with this in your mind

So tell me how does this feel?

I said:

The feeling is bad

but hunting and tracking and detecting

sneaking and lurking,

all this gives me satisfaction

He asked again:

What will you do when you see him?

And I answered again:

I do not know. I do not know.

No, I do not know.

You are my sister, he said.

Your ignorance makes us equal

in the face of Providence.

Then he showed me an old woodshed.

A smell entered my lung.

The monk said:

Yes, he was here

He hid in our monastery,

but two traitors carried him off

five days ago.

I ran out full speed,

towards the mountains

according to monk’s directions.

I climbed, following the clear spoor

on the warm surface of the stone.

I raced up

and I felt my pulse strengthening

felt it play and sing

in magnificent pursuit

I saw a building covered with snow

Inside silence reigned

Suddenly, a short noise

then one more sound, and again silence.

He was lying under the stairs.

Alive but unconscious.

At dawn he groaned

and seized to breathe.

And only then, my mind at rest,

did I lie down beside him

and wrapped him tightly in my arms.

I lay thus in the light and in the darkness through two days of snow storm

And on the third day the sun came up.


(based on the transl. by Michael Kandel, Penguin 2016)


I need to shake that story off. Lem created a pretty grim reality. The Girl-Mantis is, in many ways, quite off-putting; she is far from being a positive heroine, so it’s difficult to identify with her. But it’s also hard not to empathise. I myself feel sorry for her. She is a monster that had been called to existence and burdened with a terrible task against her will, without being able to escape or be consoled. She learns the taste of love, beauty and freedom, but she is very well aware that these values and these feelings are only tools in her case. One more paradox: the sense of her existence is strictly defined, she gets to know it quite quickly, but finding it does not give her happiness, it only gives her a tiny bit of satisfaction, at best. Interesting. Happiness requires an unknown. The fate of the other characters concerns me less, they are superfluous, little is actually known about them. Anyway, they did not live happily ever after. But there also is some addictive, terrible beauty in it.


I don’t have much time to shake things off. Another thing is waiting, a smaller one this time. I’m back to work on an idea that has been developing at the back of my head since the summer, perhaps much, much longer... more about this next week.


(transl. Magdalena Małek-Andrzejowska)

Recent Posts

See All

Pogoń. | Chase.

Właściwie ostatnia prosta. Chociaż niekrótka. „Dni przechodzą w tygodnie, tygodnie w miesiące”. Machina-Modliszka biegnie w szale, który z czasem przybiera charakter bardziej transu niż wściekłości. S

Grawitacja. | Gravity.

A więc ostatni wpis w tym roku. Północna granica, chłodno, wieje wicher. Niby okresy czasu wyznaczane przez okrążenia przeciętnej planety wokół przeciętnej gwiazdy na obrzeżach przeciętnej galaktyki,

Zmiana. | Change.

Według dzisiejszej wiedzy wszystko, o czym można kiedykolwiek powiedzieć, że istnieje, musi kiedyś pojawić się i kiedyś zniknąć, po drodze nigdy nie dając się uchwycić w żadnej stałej formie ani obiek